INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
WWW.SOLIDNYPACJENT.PL

1. Dane Osobowe i Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych jest Marcin Krufczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krufczyk Marcin Grupa Dentysta.eu, administrator serwisu www.solidnypacjent.pl z siedzibą przy ul. Witkiewicza 75, 44-100 Gliwice, NIP 6472372953. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@solidnypacjent.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby.

2. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest realizacja umów łączących Administratora, działania marketingowe, prowadzenie statystyki.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą̨ przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie realizacji umowy art. 6 ust.1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach wykonania umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest możliwość́ informowania o wszelkich sprawach związanych z umową (dalej jako „RODO”);
b) w zakresie realizacji celów marketingu towarów i usług art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to jest w ramach kontaktowania się w sprawie przedstawienia oferty handlowej.

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą̨ mieć następujący odbiorcy danych:
- upoważnieni pracownicy Administratora,
- usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora.
- podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń́ (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych

- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą̨ może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (termin przedawnienia), który wynosi maksymalnie 10 lat od dnia wykonania umowy.
- w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres do czasu odwołania zgody.

6. Zasady gromadzenia danych

a) Podanie Danych Osobowych przez osobę̨, której dane dotyczą̨ jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację umowy. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu, adres mailowy.
b) W czasie korzystania z serwisu www.solidnypacjent.pl są zbierane w sposób ograniczony pliki cookie. Na bazie w ten sposób zebranych informacji identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych.
c) W celu rezygnacji ze zbierania informacji o sobie na podstawie plików cookies o czym mowa w pkt 6 lit b. wystarczy odpowiednio ustawić preferencje dot. plików cookies w przeglądarce internetowej.
d) Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą̨ może skorzystać́ z następujących praw:
a) prawa do zadania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,
e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych.
Osoba, która złożyła wniosek lub zadanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać́ poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają̨ weryfikację jej tożsamości.