Regulamin

Preambuła

Serwis SolidnyPacjent.pl powstał, aby przeciwdziałać problemowi ograniczonego dostępu do usług medycznych poprzez możliwie największe skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską. Z badań zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wynika, że ok. 40% wizyt nie dochodzi do skutku z winy niestawiających się pacjentów. W przypadku wizyt w ramach NFZ aż o 40% skróciłaby się kolejka na wizytę, gdyby pacjenci nie generowali tzw. sztucznego tłoku. Niniejszy serwis powstał jako narzędzie dla placówek medycznych, aby podzielić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą. Serwis stanowi możliwość wymiany doświadczeń przez zarejestrowanych użytkowników, poprzez system ocen od 1-3 odzwierciedlających „solidność” abonenta wskazanego numeru telefonu w stawianiu się na umówione wizyty. W konsekwencji serwis pozwala na zamieszczenie informacji zarówno stanowiących pochwałę dla podstępowania abonentów wskazanych tam numerów telefonów, jak również może stanowić przestrogę, dla pionu administracyjno-technicznego gabinetu / placówki medycznej, aby potwierdzić umówioną wizytę. Gorąco zachęcamy do posłużenia się informacjami zawartymi na stronie internetowej w celu potwierdzenia zamówionej wizyty lekarskiej przez pion techniczny placówki medycznej. Informacje zawarte na niniejszym portalu nie mogą służyć ograniczeniu dostępu do usług medycznych, a zatem nie mogą stanowić podstawy do odwoływania lub odmówienia dostępu do usług medycznych jako działań sprzecznych z prawem.

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Regulamin ten określa warunki oraz sposób funkcjonowania Serwisu. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
3. System oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowych treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
4. Serwis może dokonać dowolnych zmian w niniejszym serwisie w dowolnym momencie, jeśli takie zmiany wymuszają zmiany obowiązujących przepisów prawa lub też w odpowiedzi na zmiany w serwisie, bądź rozwój serwisu.

§2. DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć jako zdefiniowane poniżej.
2. Usługodawca- Krufczyk Marcin Grupa Dentysta.eu z siedzibą przy ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice, NIP 647-237-29-53
3. Regulamin - niniejszy dokument.
4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z niniejszego Serwisu.
5. System teleinformatyczny - zespól współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dostępny pod adresem www.solidnypacjent.pl, dalej również Serwis.

§3. ZAKRES I RODZAJ ŚWIADCZONEJ USŁUGI

1. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego w postaci serwisu internetowego umożliwiającego Użytkownikom wymianę informacji i doświadczeń, poprzez dodawanie wpisów i komentarzy. Serwis wprowadza możliwość wymiany doświadczeń przez zarejestrowanych użytkowników, poprzez dokonywanie ocen w systemie od 1-3 odzwierciedlających „solidność” abonenta wskazanego we wpisie numeru telefonu w stawianiu się na umówione wizyty. W konsekwencji serwis pozwala na zamieszczenie informacji zarówno stanowiących pochwałę dla podstępowania abonentów wskazanych tam numerów telefonów, jak również może stanowić przestrogę, dla pionu administracyjno-technicznego gabinetu / placówki medycznej, aby potwierdzić umówioną wizytę.
2. Tylko zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik może dokonać sprawdzenia numeru telefonu. Osoby gościnnie odwiedzające portal (bez rejestracji i aktywacji) mogą wyszukiwać numer telefonu, jednak ukryta zostanie ostatnia cyfra dodanego numeru telefonu.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu na zasadach zgodnych z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz zasadami współżycia społecznego.
2. Osoba rejestrująca się jako Użytkownik oświadcza, że podane przez nią dane przy rejestracji są prawdziwe (w tym nr PWZ) i nie podszywa się on pod inną osobę. W razie wątpliwości do pełnej aktywacji konta użytkownika może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych informacji. Warunkiem zarejestrowania Użytkownika i uzyskania dostępu do Serwisu jest poprawna weryfikacja dokonana przez Usługodawcę, zamieszczenie wszystkich niezbędnych informacji w panelu rejestracji przez Użytkownika oraz udzielenie przez Użytkownika wymaganych prawem zgód w procesie rejestracji.
3. Po wstępnej rejestracji, należy aktywować swój adres email, klikając w link aktywacyjny przesłany na wskazany przy rejestracji adres mail. Następnym krokiem jest pełna aktywacja konta przez administratora. Pełną aktywacja konta możliwa jest po weryfikacji podanych danych. Podczas rejestracji placówki medycznej lub w przypadkach budzących wątpliwości, niezbędne jest przesłanie pisemnego formularza stwierdzającego poprawność danych. O konieczność przeslania pisemnego formularza rejestracji osoba rejestrująca zostanie poinformowana osobną wiadomością mail, przesłaną na wskazany w czasie rejestracji adres mail.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych w procesie rejestracji jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych osobowych jest brak rejestracji i brak dostępu do korzystania z Serwisu.

§5. INFORMACJE ZAMIESZCZENIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik zobowiązany jest do dodawania danych i informacji w ramach serwisu do których posiada odpowiednią podstawę prawną. W szczególności użytkownik wprowadzając do bazy danych numeru telefonu musi posiadać odpowiednią zgodę podmiotu, którego dane ujawnia na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) tzw. „RODO”.
2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania informacji rzetelnych, zgodnych z prawdą w ramach korzystania z Serwisu.
3. Zabrania się dodawania do Serwisu informacji i treści zabronionych przez prawo, do których nie posiada praw, do których nie posiada podstawy prawnej do przetwarzania w ramach ochrony danych osobowych, treści wulgarnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprzyzwoitych, groźnych, szkodliwych, zniesławiających, w tym treści szkodliwych dla dzieci lub naruszających prawa do prywatności.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż informacje zawarte w systemie informatycznym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie odwołania lub odmówienia wykonania usługi medycznej jako działań sprzecznych z prawem i Etyką Lekarską.

§6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie weryfikuje pod kątem legalności, prawdziwości, wiarygodności, podstawy do przetwarzania jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników. Usługodawca nie jest administratorem w odniesieniu do danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników do Systemu Informatycznego.
2. Usługodawca nie jest autorem informacji zamieszczanych w serwisie i nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników dane do Serwisu. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych i nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w Serwisie.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Serwisu nie opracowano w celu spełnienia indywidualnych wymogów Użytkownika i tym samym to Użytkownik odpowiada za takie skonfigurowanie elementów i funkcji Serwisu, aby spełniały jego wymogi. Usługodawca nie gwarantuje i nie może zagwarantować́, że usługi będą̨ działać niezawodnie i bez zakłóceń. Usługodawca nie gwarantuje, że usługi współdziałają̨ z innym systemem, urządzeniem lub produktem (np. oprogramowaniem lub sprzętem).
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane ze szkodami wynikającymi z informacji zawartych w Serwisie lub opracowanych za pomocą Serwisu. W granicach przewidzianych prawem Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Serwisu, w tym szkodę (damnum emergens) utratę zysków (lucrum cessans), przerwę w prowadzeniu działalności.
5. Usługodawca nie będzie w żadnym przypadku ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie użycia lub niemożności użycia Serwisu, za niepoprawna pracę sprzętu i sieci internetowej, na którym użytkowany jest Serwis ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych, awarii, działania siły wyższej, w tym działań wojennych i terrorystycznych jakie mogą nastąpić w czasie użytkowania Serwisu. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za posiadanie lub brak naruszenia posiadania konta w Serwisie przez Użytkownika.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu, stron trzecich lub dostępu do danych, utraty lub uszkodzenia danych, strat w działalności, utraty zysków, utraty przychodów i braku oczekiwanych przychodów zakłócenia działalności lub podobnych zdarzeń lub za wszelkie pośrednie, przypadkowe, wtórne straty lub szkody dowolnego rodzaju, w każdym przypadku, wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, nawet jeżeli Usługodawca został poinformowany o możliwości wystąpienia danej straty lub szkody.

§7. ZARZĄDZANIE DANYMI ZGROMADZONYMI W SERWISIE

1. Bazę informacji w Serwisie tworzą Użytkownicy.
2. Jeśli uważasz, że dodany wpis narusza twoje prawa, skontaktuj się z nami. W treści wiadomości podaj wszelkie okoliczności, numer telefonu, którego data niestawienia się na wizytę dotyczy. Adres formularza nadużyć: https://solidnypacjent.pl/contact
3. Każde zgłoszenie w przedmiocie usunięcia danych zawartych w Serwisie zostanie zweryfikowane u Użytkownika, który je zamieścił m.in. pod kątem posiadania podstawy prawnej zamieszczenia danego wpisu. W przypadku bezprawnego zamieszczenia informacji lub zamieszczenia informacji nieprawdziwej zostanie ona niezwłocznie usunięta z Serwisu, nie później niż w ciągu 48 godzin od uzyskania wyjaśnień od Użytkownika lub przesłania do Użytkownika wezwania do złożenia wyjaśnień w przypadku braku odpowiedzi z jego strony.

§8 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” jest Marcin Krufczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krufczyk Marcin Grupa Dentysta.eu, prowadzący portal internetowy www.solidnypacjent.pl.
2. Dane kontaktowe:

a. Nazwa: Krufczyk Marcin Grupa Dentysta.eu
b. Adres: ul. Witkiewicza 75, 44-102 Gliwice
c. Adres mailowy: rodo@solidnypacjent.pl

3. Administrator przedsiębierze niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa udostępnionych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia dostępu do korzystania z Serwisu, weryfikacji czy osoba logująca się do korzystania z Serwisu spełnia wymagania przewidziane Regulaminem oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w celu prowadzenia rachunkowości.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja Umowy łączącej Administratora i Użytkownika.
6. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących względem Użytkownika, a także przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Po upływie okresu w jakim dane osobowe mogą być przetwarzane Administrator dokona ich usunięcia. Administrator może przetwarzać́ następujące dane osobowe Użytkownika:

7.1 nazwę, nazwisko i imiona;
7.2 numer NIP i jeśli nadany nr PWZ oraz KRS;
7.3 adres siedziby lub zameldowania;
7.4 adres do korespondencji;
7.5 adres elektroniczny poczty mail oraz numer telefonu.

8. Podanie danych osobowych o których mowa w pkt 7.1. do 7.5. przez Użytkownika jest niezbędne do uzyskania dostępu do Serwisu. Podanie przedmiotowych danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją niepodania przedmiotowych danych osobowych jest brak dostępu do korzystania z Serwisu.
9. W czasie korzystania z serwisu www.solidnypacjent.pl są zbierane w sposób ograniczony pliki cookie. Na bazie w ten sposób zebranych informacji identyfikacja osoby jest niemożliwa. Nie przechowujemy IP ani żadnych danych osobowych. W celu rezygnacji ze zbierania informacji o sobie na podstawie plików cookies, wystarczy odpowiednio ustawić preferencje dot. plików cookies w przeglądarce internetowej.
10. Usługodawca zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w postaci:

10.1 prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w zakresie w jakim przetwarzania danych osobowych dokonywane jest na podstawie zgody;
10.2 prawa żądania dostępu do danych osobowych;
10.3 prawa do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
10.4 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i zarządzanie dostępem do nich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzne zarządzanie czy administrowanie Usługami oferowanymi przez Serwis
12. Polityka Prywatności (w tym wszystkie załączniki lub aneksy do niej, które mogą̨ być́ przedstawione z usługami oraz wszelkie inne warunki, jeżeli dotyczy), łącznie z Regulaminem, stanowi całość́ porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w odniesieniu do Serwisu i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub obecnie istniejące, ustne lub pisemne komunikaty, oferty i oświadczenia w odniesieniu do Serwisu.

§9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
2. Reklamacje i zastrzeżenia co do działania serwisu należy przesłać na adres: pomoc@solidnypacjent.pl
3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego ((Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93)), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144 poz. 1204), oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24 poz. 83.).
2. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Właściwym dla rozwiązania sporów wynikłych ze świadczenia usługi jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem bądź też innymi osobami, będą rozstrzygane przez sad właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.


Wzór zgody do wypełnienia na wizycie:

Zgoda rodo - Zgoda może być wykorzystana w praktyce lekarskiej.